Dr n. med. Mariusz Grudniak

Dr  n. med. Mariusz Grudniak jest specjalistą neurologiem w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozowaniu oraz  leczeniu chorób neurodegeneracyjnych tj. choroba Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe, choroby otępienne, Stwardnienie Zanikowe Boczne czy Miastenia. Jest zaangażowany w nowatorskie metody diagnostyczne i lecznicze w chorobie Parkinsona np. analiza detekcji ruchów i postawy pacjenta, a także najnowsze terapie stosowane w ww. chorobach. Jako główny badacz oraz współbadacz w Centrum Medycznym NeuroProtect w Warszawie bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych w neurologii i jest cały czas na bieżąco z najnowszymi terapiami m.in. przeciwciała monoklonalne w chorobie Parkinsona, chorobie Alzheimera, SM, czy w miastenii.

Brał czynny udział m.in. badaniach z Aducanumabem (Aduhelm®)  (który został w 2021 roku zarejestrowany do leczenia choroby Alzheimera) oraz Okrelizumabem – zarejestrowanym w Stwardnieniu Rozsianym. Nie boi się wyzwań medycznych i tzw. „trudnych przypadków”. 

Doświadczenie zawodowe i naukowe

– w  latach 2002-2006 asystent na oddziale neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym,
– od 2006 r. pracował w Klinice Neurologii WUM w Szpitalu Bielańskim gdzie w 2008 roku ukończył specjalizację w dziedzinie neurologii a w 2012 roku specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej,
– w 2017 pełnił funkcję ordynatora oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Uzdrowisku Konstancin Zdrój
– był wykładowcą w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Był koordynatorem oraz monitorem medycznym badania klinicznego “Komórki macierzyste w stwardnieniu zanikowym bocznym”.

Przez lata pracy zawodowej odbył szereg kursów i szkoleń w  dziedzinach neurologii. W tym kurs USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych oraz doppler przezczaszkowy. Ma także ukończony kurs terapii toksyną botulinową w spastyczności kończyny górnej oraz w dystoniach.

Dr  n. med. Mariusz Grudniak uzyskał międzynarodowe certyfikaty do profesjonalnej oceny stanu pacjentów za pomocą skal MDS-UPDRS (w chorobie Parkinsona) oraz EDSS (w Stwardnieniu Rozsianym), ALSFRS-R (w Stwardnieniu Zanikowym Bocznym), a także MoCA i MMSE (w chorobie Alzheimera).

Ma na koncie wiele publikacji naukowych z obszaru neurologii i rehabilitacji.

Jego obszarem działania jest także medycyna ubezpieczeniowa. 

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2013 roku obronił pracę doktorską w dziedzinie neurologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Zaburzenia neuroendokrynne w udarze niedokrwiennym mózgu”. W 2020 roku ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie biostatystyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.