Badania Kliniczne w miastenii

W Centrum Medycznym Neuroprotect prowadzimy badania kliniczne z nowymi terapiami w miastenii, które mogą wykazywać się lepszą skutecznością niż dotychczasowe leczenia.

Aktualne postępowanie terapeutyczne przedstawia się następująco:

– W przypadku stwierdzenia przerostu grasicy lub jej nowotworu (grasiczaka) – wykonuje się zabieg operacyjny – tymektomię.

– W leczeniu farmakologicznym wykorzystuje się inhbitory acetylocholinesterazy (obecnie głównie pirydostygminę – Mestinon), glikokortykosteroidy (głównie prednizon), leki immunosupresyjne (np. azatiopryna, cyklofosfamid, metotreksat, takrolimus, mykofenolan).

Terapia ratunkowa (zaostrzenie/przełom miasteniczny) to leczenie immunoglobulinami lub plazmafereza.

– W terapii miastenii wykorzystuje się ponadto tzw. leczenie biologiczne – są to między innymi przeciwciała monoklonalne – rituximab (anty-CD20), efgartigimod, rozanoliksizumab – przeciwciała skierowane przeciw receptorowi noworodkowemu (FcRN), a ponadto ekulizumab i zilucoplan – inhibitory składowej C5 dopełniacza, belimumab – przeciw limfocytom B.

– W badaniach klinicznych prowadzonych obecnie sprawdzane są inne leki w tym: nipocalimab (NCT05912517), batoclimab (NCT05403541) (anty-FcRN), czy terapia łączona przeciw składowej C5 układu dopełniacza tj. pozelimab i cemdisiran (NCT05070858).

Zapraszamy do kontaktu z naszą rejestracją.

Nasi specjaliści przedstawią możliwości terapii i odpowiedzą na wszystkie pytania