Polityka Prywatnosci

NeuroProtect Sp. z o.o., Centrum Medyczne NeuroProtect, z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 01-684 Warszawa, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. 

Informacje zawarte w Polityce prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza NeuroProtect Sp. z o.o. Centrum Medyczne NeuroProtect, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

KTO ZBIERA I PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CZYLI KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

NeuroProtect Sp. z o.o., Centrum Medyczne NeuroProtect, z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 01-684 Warszawa (dalej jako CM NeuroProtect lub ADO – administrator danych osobowych).

JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z CM NeuroProtect? 

Mogą Państwo skontaktować się z CM NeuroProtect:

 1. za pomocą e-maila: recepcja@neuroprotect.pl,
 2. za pomocą telefonu: (+48) 22 699 60 15,
 3. drogą pocztową: ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 01-684 Warszawa,

KIEDY ORAZ JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM NeuroProtect? 

CM NeuroProtect zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

 1. świadczeniem usług medycznych;
 2. świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym usługi dostępu do prowadzonego przez CM NeuroProtect systemu on-line;
 3. podejmowanymi działaniami marketingowymi;
 4. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
 5. nawiązanymi relacjami handlowymi
 6. współpracy z innymi podmiotami

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA I PRZETWARZA CM NEUROPROTECT? 

CM NEUROPROTECT zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych CM NEUROPROTECT może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez CM NEUROPROTECT usług medycznych.
 4. Wszystkie maile do adresatów z domeną @neuroprotect.pl

 

 • W JAKIM CELU ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ CM NEUROPROTECT PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE? 
 • Jeśli korzystają Państwo z usług medycznych świadczonych przez CM NEUROPROTECT i niezbędne jest przekazanie nam informacji w formie elektronicznej
 • Jeśli Państwa firma współpracuje z CM NeuroProtect
 • Jeśli zwracają się Państwo do CM NeuroProtect z ofertą

Dane przechowywane są w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do celów, w którym dane te są przetwarzane.

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej; realizacja umowy na świadczenie usług medycznychart. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskichart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Profilaktyka zdrowotnaart. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Medycyny pracy, w tym oceny zdolności do pracy pracownikaart. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 6, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracyOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Postawienie diagnozy medycznejart. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw PacjentaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra ZdrowiaOkres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjentaart. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Objęcie programem medycznym w ramach badań medycyny pracy, na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. b RODO
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6, art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy
Objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez pracodawcę i/lub zleceniodawcę z ADO, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO
art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Okres obowiązywania umowy
Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line – dotyczy osób posiadających konto w prowadzonym przez ADO systemie on-lineart. 6 ust. 1 lit. a i b RODOOkres prowadzenia konta
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgodyart. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunkuPrzez okres niezbędny do osiągnięcia celu jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody
 1. Jeśli są Państwo kontrahentami CM NEUROPROTECT:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja zawartej z CM NEUROPROTECT umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODOOkres obowiązywania umowy
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM NEUROPROTECT, oddziałach i szpitalach CM NEUROPROTECT, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc
 1. Jeśli działają Państwo w charakterze przedstawiciela kontrahenta CM NEUROPROTECT, w tym jako osoba wyznaczona do kontaktu, osoba upoważniona do dokonywania określonych działań w imieniu kontrahenta:

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Realizacja umowy zawartej przez CM NEUROPROTECT z podmiotem, w którego imieniu Państwo występują, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO art. 6 ust. 1 lit. b, f RODOOkres obowiązywania umowy, przez który działają Państwo jako przedstawiciel kontrahenta/ klienta CM NEUROPROTECT 
Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODOOkres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Państwa dane były podane w umowie lub innych dokumentach związanych z realizacją przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowościart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM NEUROPROTECT, oddziałach i szpitalach CM NEUROPROTECT, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc
 1. Jeśli są Państwo potencjalnymi kontrahentami CM NEUROPROTECT: 

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanieart. 6 ust. 1 lit. b RODOdo momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie CM NEUROPROTECT, oddziałach i szpitalach CM NEUROPROTECT, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADOart. 6 ust. 1 lit. f RODO1 miesiąc
 1. Jeśli podejmowane są wobec Państwa przez CM NEUROPROTECT działania marketingowe /wysyłany jest newsletter: 

 

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania/przetwarzana danych osobowych
Prowadzenie działań marketingowych związanych z działalnością CM NEUROPROTECT, w tym nawiązywanie relacji handlowych, wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach, newsletterów – w ramach prawnie uzasadnionego interesu ADO lub wyrażonej przez Państwa zgodyart. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest marketing produktów i usług
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do:
1) złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub
2) jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Profilowanie (tworzenie profili preferencji) zmierzające do dostosowania oferowanych przez ADO usług do Państwa potrzeb, co stanowi uzasadniony interes prawny ADO; Do profilowania ADO nie wykorzystuje żadnych danych szczególnej kategorii, w tym danych znajdujących się w prowadzonej przez ADO dokumentacji medycznej.art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu

SKĄD CM NEUROPROTECT POZYSKUJE PAŃSTWA DANE? 

 

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM NEUROPROTECT
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Państwa rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

W pierwszej kolejności dane pozyskiwane są od Państwa na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza.

ADO może pozyskać również Państwa dane od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.
Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktuDane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, ADO zbiera Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Potencjalni kontrahenciDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, ADP zbiera Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Użytkownicy formularzy kontaktowychDane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Adresaci działań marketingowychDane mogą być pozyskiwane:
1) bezpośrednio od Państwa;
2) od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe);
3) ze źródeł publicznie dostępnych (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe)

CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA SWOICH DANYCH JEST KONIECZNE? 

 

Pacjenci:
Korzystanie z usług medycznych świadczonych przez CM NEUROPROTECT
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ADO. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail ADO nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.
Jeśli korzystają Państwo z prowadzonego przez ADO systemu on-line, podanie przez Państwa danych niezbędnych do prowadzenia konta jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości założenia i prowadzenia konta w systemie on-line.
Kontrahenci:
Nawiązywanie relacji handlowych
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.
Przedstawiciele kontrahenta, osoby do kontaktuJeżeli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez ADO umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona.
Potencjalni kontrahenciJeśli podają Państwo dane bezpośrednio ADO, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji handlowych, w tym złożenia oferty i zawarcia umowy.
Użytkownicy formularzy kontaktowychPodanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.
Adresaci działań marketingowychPodanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

KOMU CM NEUROPROTECT MOŻE PRZEKAZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

 1. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 3. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 1.        a) dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
 2.         b) dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez CM NEUROPROTECT działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
 3.         c) zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
 4.         d) inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (DO KRAJÓW INNYCH NIŻ KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ISLANDIA, NORWEGIA I LIECHTENSTEIN)?

ADO może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez CM NEUROPROTECT działalności oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. CM NEUROPROTECT zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ CM NEUROPROTECT? 

W związku z przetwarzaniem przez CM NEUROPROTECT Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, CM NEUROPROTECT umożliwia kontakt:

 1. za pomocą e-maila: rodo@neuroprotect.pl;
 2. drogą pocztową: ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 01-684 Warszawa

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych CM NEUROPROTECT naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jeśli ADO przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Mogą Państwo wycofać zgodę:

 1. za pomocą e-maila: rodo@neuroprotect.pl;
 2. w recepcji CM NEUROPROTECT,
 3. drogą pocztową: ul. Klaudyny 16C, 1 piętro, 01-684Warszawa,
 4. dotyczącą otrzymywania newslettera – postępując według wskazówek w wiadomości e-mail.

CZY WOBEC PANŚTWA DANYCH BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE (DECYZJE BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA)? 

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 

Wyjątkiem od powyższego są decyzje związane z wykonywaniem wiążącej nas z Państwem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, np. decyzje dotyczące zapewnienia Państwu odpowiedniej dostępności usług, których podejmowanie w taki sposób jest niezbędne do zawarcia lub wykonania już zawartej umowy.

PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU

Dodatkowo CM NEUROPROTECT informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu CM NEUROPROTECT nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. 

Jeżeli CM NEUROPROTECT przetwarza Państwa dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych przez CM NEUROPROTECT w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

CM NEUROPROTECT stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w CM NEUROPROTECT zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.